SBS Abred s.r.o. poskytuje strážnu službu na základe licencie, ktorú vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave č. PS 001043 v zmysle zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

     Strážnu službu poskytujeme pre svojich klientov spoľahlivými a odborne vyškolenými strážnikmi, podľa záujmu klienta v nasledovných oblastiach:
     Na základe uzatvorenej poistnej zmluvy s poisťovňou UNIQA poisťovňa, a.s., spoločnosť Abred s.r.o. ručí za škodu, ktorá bola zavinená jej zamestnancami pri výkone služby, alebo prípadne vznikla pri plnení zmluvných      povinností.

     Vo všetkých uvedených oblastiach poskytujeme poradenstvo, analýzu a návrh riešenia jednotlivých problematík.

     Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.


© 2017 Vodenský